[1]
Hoàng, T.K.M., Phạm, X.P., Đặng, H.H. và Nguyễn, V.C. 2024. Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên thực nghiệm. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 74 - 82.