[1]
Nguyễn, T.T., Nguyễn, V.L., Nguyễn, A.D. và Đinh, T.H. 2024. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn Khớp. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 67 - 73.