[1]
Phạm, X.P. và Trịnh , H.N. 2022. Y đức, y lý và y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những giá trị trường tồn. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022).